Animal Details

S1436
DAX
MALE
FR7967910966
PARFRAM007967910966
PT (100%)
IRISH PARTHENAISE SOCIETY
19-SEP-2008
Sep 2023 (VALID UNTIL 21-NOV-23)