Animal Details

USG
USAGE
MALE
USG
PARFRAM007968170661
PT (100%)
IRISH PARTHENAISE SOCIETY
01-JAN-2003
Nov 2022 (VALID UNTIL 24-JAN-23)