Animal Details

USG
USAGE
MALE
7968170661O
PARFRAM007968170661
PT (100%)
IRISH PARTHENAISE SOCIETY
01-JAN-2003
Nov 2023 (VALID UNTIL 23-JAN-24)