Animal Details

S947
TUTU
MALE
8564011305
PARFRAM008564011305
PT (100%)
IRISH PARTHENAISE SOCIETY
14-NOV-2002
Sep 2023 (VALID UNTIL 21-NOV-23)