Animal Details

S947
TUTU
MALE
S947
PARFRAM008564011305
PT (100%)
IRISH PARTHENAISE SOCIETY
14-NOV-2002
Nov 2022 (VALID UNTIL 24-JAN-23)